Hỗ trợ tác giả

1. Cách xác định, định giá, định phí tác phẩm, tác giả.

2. Cách công bố tác phẩm theo pháp luật Việt Nam và theo phương thức của VCOP.

3. Các biện pháp bảo đảm quyền tác giả và chủ sở hữu.

4. Cách quản lý thông tin, liên hệ, đàm phán, giao dịch, thanh toán, chuyển nhận tiền.

5. Cách khiếu nại và theo dõi xâm phạm.

 

Thiết kế 2019 © Bản quyền thuộc TRUNG TÂM QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM | VCOP | Vietnam Copyright Center | SEALAW’s members